Velg en side
Er solkraftverk noe man bør satse penger på?

Er solkraftverk noe man bør satse penger på?

Som er stormakt innen energiutvinning, bør Norge ha mange fordeler og erfaringer de kan dele med andre. Solenergi er ikke først og fremst det det satses på i landet, men det er ingen grunn for at ikke andre land skal ta det i bruk. Land som Kina, USA, de fleste landene i Afrika og Sør-Amerika, Spania og Frankrike kan bygge ut mye mer solkraftverk enn de til nå har gjort.

Vi var pionerer på havbunnen der vi boret etter olje langt under havflaten. Vi har utviklet en teknologi kun basert på de utrolige forekomstene av olje. Vi har utviklet metoder til å gjenbruke energi og sende CO2 tilbake under jorda.

Økende behov for kraft

Men selv om energiproduksjonen verden over er enorm, er behovet stadig økende. Derfor er det en selvfølge at fornybare ressurser tas i bruk framfor andre energikilder.

Det har lenge vært kjent at fossile energikilder gir fra seg drivhusgasser som får den oppadgående solvarmen til å bli sendt tilbake ned på jordoverflaten. Balansen mellom hva som er et riktig nivå av drivhusgasser er komplisert og ikke noe mennesker prøve å kontrollere. Det er så mange variabler som virker inn at det er nesten umulig å avgjøre utfallet. Den påvirkningen vi mennesker gjør på klimaet nå, fører til at temperaturene øker, men uten drivhusgasser ville det vært mye kaldere på planeten, fordi varmetapet ville skje ved jordoverflaten. I denne perioden skjer varmetapet langt oppe i atmosfæren der temperaturen ligger stabilt langt under frysepunktet.

Men jo mer drivhusgasser i atmosfæren, jo lenger opp går varmetapet, og desto varmere blir det ved overflaten.

Så det er ingen tvil om at vi beveger oss på en knivsegg. Vi bør være varsomme og tenke gjennom hvilke konsekvenser vår aktivitet kan få.

En måte å redusere utslippene av drivhusgasser er å ikke forbruke fossilt brennstoff. Å utelukke det helt, er nok ikke en mulighet, men de store utslippene fra olje, kull og gassproduksjon bør reduseres til det minimale.

En måte er å ta bruk solenergien i seg selv. Den er en enorm ressurs for oppvarming og lys verden over, men den er uten tvil mer potent i enkelt land enn andre. Landene rundt ekvator har en større forutsetning for å ta i bruk solenergi enn andre land. Her har de sola jevnt fordelt ut over året, med over 300 soldager i året.

Soltårn

Soltårn er en teknikk som bruker speil til å samle stråler fra sola i fokalpunkt slik at det oppstår enorm varme. Man kan velge hvordan man vil ta ut varmen som damp eller oppvarmet vann i rør.

Spania

I Spania fikk de det første solkraftverket allerede i 2007, kalt PS10, og i 2013 var PS20 også i virksomhet, og produserer nok til å forsyne flere byer med elektrisitet hvert år. Det brukes en rekke teknikker i solkraftverkene, men formålet er å sentrere strålene slik at det oppstår høy varme. Man kan bruke alt fra soltårn med hundrevis av gigantiske speil på over 100 kvadratmeter, paraboler eller trau.

Store kostnader

Investeringskostnadene er store, men over tid vil det også være lønnsomt. Det er også en stor grunn til at fornybar energi bør tas i bruk i større grad enn nå. Den ødeleggende oljeproduksjonen må fases stille og rolig ut, noe man regner de også har tatt høyde for slik at investeringene går ned, og driften endres i takt med forventningene. Men ved å endre fokus, kan nye arbeidsplasser bli skapt, slik at folk også i framtiden har en arbeidsplass å gå til.

Spania og Tyskland har vært i spissen for å utvikle denne industrien, men flere følger etter, og snart vil Kina ha det største anlegget for solkraftverk i verden.

Solenergi en fantastisk ressurs som må brukes

Solenergi en fantastisk ressurs som må brukes

Energi og masse er en og samme ting, bare i ulike former. Ingen av dem forsvinner, de bare omdannes. Noen måter å utvinne denne energien på er verken bra for oss mennesker eller omgivelsene rundt oss.

Kunne man ha lagret all den strålingen fra sola som treffer jorda i form av solenergi, ville vi kunne ha oppfylt behovet hele befolkningen trenger på ett år, innen 40 minutter. Denne formen for fornybar energi, har vi takket være sola som er vår nærmeste stjerne. Sentralt i solsystemet, men langt ute i en arm i galaksen, svirrer sola rundt og omdanner energi til solstråler i dens eget indre i et inferno av helium og hydrogen.

Vi mennesker prøver å utnytte de ressursene vi har på den beste mulige måten, men det er vanskelig og kostbart å implementere nye systemer. Olje og kull er noen av de største pådriverne av drivhuseffekten, noe som igjen fører til store klimatiske og geologiske endringer på planeten. I verstefall er ikke miljøet levelig for mennesker om noen år, dersom utviklingen fortsetter. Vi ser allerede store endringer i dyrebestandene, og det naturlige miljøet tar stadig mer skade av den menneskelige aktiviteten.

Vi bruker allerede solenergi

Solenergi er i så måte en energiform som for oss på planeten Tellus er helt fornybar og ikke forurensende på noe vis. Vi bruker mye av den allerede, ved at vi varmer opp hus og hjem på en passiv måte, vi lar bare solvarmen gjøre jobben sin. Ofte blir selve byggeprosessen avgjørende for hvor godt et hus tar nytte av solvarmen.

Solfanger

Vi kan også utnytte energien på en mer aktiv måte, i en såkalt solfanger. En solfanger trenger et system for å distribuere varmen rundt i huset ved hjelp av en væske eller gass. Vi kan også utnytte slik energi til å kjøle ned ting. Vi kan også kombinere de to mulighetene, slik at man kan redusere bruken av fossile brennstoff til oppvarming.

Passivhus

Ved å bygge såkalte passiv-hus vil man gjennom hele husets levetid, fra uttak av materialer, bruk, og senere rivning, bruke mindre energi enn hva standard hus satt opp de siste 30 årene bruker.

Disse passivhusene utnytter solenergien til det fulle. Ikke bare fordi de kan fange solvarme godt, men også fordi de kan gjenvinne varmetap, har god isolasjon og er bygget for å gi ekstra fordeler for lavt energiforbruk.

Sol til elektrisitet

Det er også mulig å gjøre om solvarme til elektrisitet gjennom den fotoelektriske effekten, briljant fremstilt av Albert Einstein i 1921, da han fikk Nobelprisen i fysikk. Det er denne effekten man kan utnytte ved å lage solceller som omdanner solenergi til elektrisitet ved hjelp av en elektrisk krets festet til apparatet. I småskala format er dette ideelt, da man kan drive de fleste apparater i husholdningen med denne elektrisiteten, men det er flere kommersielle begrensninger knyttet til solceller. Likevel bør man ikke tenke fullt så mye på kortsiktig gevinst og heller ha fokus på langsiktige mål.

Solenergi i Tyskland og andre land

Tyskland er et foregangslang når det gjelder utnytting av solenergi, og har bygget nærmere 40 000 bygninger som er ideelle i denne forstand. På noen få år har også land som Sverige, Østerrike og Danmark også gode resultater. Norge følger også med i timen, og det gis subsidier til dem som vil bygge passiv-hus eller bygge om slik at de kan ta i bruk teknologien. Enova er et statlig finansiert organ som hjelper privatperson med å komme i gang. Det å få på plass implementeringen av nye systemer kan være kostbart for enkeltpersoner og små bedrifter, og derfor er det mange som vegrer seg for å omstille seg. Det burde derfor vært mer veiledning og tilrettelegging for å få folk til å gå over til solenergi.

Solenergi – en utømmelige kraft

Sola er for oss vanlige døde en utømmelig kilde for energi, gjennom sollyset det sender ut med lysets hastighet til alle hjørner av solsystemet og ut i det uendelige universet. Og vi vet å gjøre nytte av denne energien, som kommer til oss i form av varme, lys og som vi kan omdanne til energi.

Ikke bare vi mennesker er avhengige av denne energien, for stort sett alle prosesser i naturen trenger den. Den setter i gang fotosyntesen som gjør at plantelivet eksisterer, skaper temperaturforskjeller og driver vinden og havet.

Vi mennesker kan bruke såkalte solceller eller solfangere til å varme oss hus, vann og drive enkelte husholdningsmaskiner som man trenger i hverdagen. Så lenge fusjonen i solas kjerne fortsetter å frigjøre energi fra sammensmeltingen av hydrogen og helium-atomer, vil solenergi være en fornybar energikilde. Det er ingen tegn på at sola skal slutte å gjøre dette på uoverskuelig framtid.

Det skilles mellom solfangere som skaper varme til hus og hjem, og solceller som omformer den til elektrisk energi.

Fordeler og ulemper med solenergi

Det er både fordeler og ulemper med å utnytte solens energifrigjørelse. Det har til nå vært vanlig å utnytte potensialet på en passiv måte, men flere og flere bygg og anlegg bygges nå med tanke på å være energinøytrale, og i visse tilfeller også ha et overskudd av energi i hele levetiden. Derfor kan man si at en ulempe er at man må oppgradere eller omstille seg til dette. Det er samtidig med på å drive teknologien fremover og skaper arbeidsplasser til folk.

Fordelene ved solenergi kan skisseres slik:

Fornybar energi er også miljøvennlig
Solenergien regnes som en evigvarende energiressurs, og derfor vil det ikke være noe utslipp av drivhusgasser av denne formen for energiuttak.

Lite vedlikehold
Det er ingen komplekse konstruksjoner som kreves for å bygge solceller eller fangere, og vedlikeholdet er i tillegg enkelt og billig. Solceller og fangere kan monteres over alt, uten at det skjemmer fasadene nevneverdig. Solceller kan ligge i taksteinen, veggene, vinduer og så videre.

Enormt potensiale
Dekket man 1% av alle ørkener i verden med solceller, ville det være nok energi for alle mennesker. Solceller kan enkelt benyttes der ny infrastruktur settes opp, eller der utviklingen ikke har kommet like langt som andre steder. Landene rundt ekvator der det er flest soldager, har størst utbytte av denne typen teknologi. Men også andre steder skinner solen, og all solenergi kan man benytte seg av.

Ulemper og utfordringer:

Produksjon av solcellepanelene
For å lage solcellepanel må man utvinne silisium som er et grunnstoff som er særdeles effektiv til å lede strøm. Silisium er en halvleder, og i den synker motstanden når temperaturen øker. Derfor passer det perfekt til å lede solenergien. Men utvinningen av silisiumet er et arbeid som både er forurensende og krever store ressurser.

Minimal effekt
Med dagens teknologi har et solcellepanel kun 15% virkningsgrad. Det vil si at det slipper unna mer energi eller panelet klarer å omdanne. Dette er mer en utfordring enn en ulempe, fordi det gjøres stadig framsteg på denne siden, noe nanoteknologien er med på.

Kostnadsineffektivt
For tiden regnes det som lite effektivt å utvinne energi fra sola gjennom solceller. Men forskning og stadig utvikling vil finne veier redusere kostnadene på. Tenker man litt langsiktig vil de kommende generasjonene både kunne profittere på at vi omstiller oss nå, og i det hele tatt at et grunnlag for et videre liv på jorden.

Bærekraftig liv i Solsystemet

Jorda ligger perfekt plassert for et bærekraftig liv i Solsystemet, og derfor har man en plikt til å etterstrebe og utvikle nye former for omdanning av energi som alle er avhengige av, enten det er til å varme opp huset, drive et kjøretøy, eller ha muligheten til å fortsette å utvikle oss i takt med tiden.